Skultid: Skuletidene vert frå. 8.15 til 14.00. SFO er open frå 14.00 til 1600. For dei som kjem med buss før kl 8 om morgonen, er det ikkje naudsynt med sfo. Elevane får koma inn på skulen og me har det me kallar "mjuk start".

Skyss: Elevar som bur i ein avstand på 4 km eller meir frå skulen, har rett på fri skyss. Denne grensa er på 2 km for 1. klassingar. Dei som bur i lang avstand frå skulen, men likevel kortare enn 4 km, kan søkja direkte til skyss om t.d. vinterskyss. Om nokon meiner skulevegen er farleg, kan dei søkja direkte til kommunen om å få fri skyss.

Nokre elevar har fått innvilga taxi. For dei som skal ta buss til skulen, er busstidene slik:

Til skulen:

Frå Hauge(om Valestrand/Elvik):  7.15
Frå Valestrand(om Elvik):              7.30
Frå Fugledale:                                7.35
                                                      7.57


Frå skule/sfo:

Til Hauge(om Borge og vidare til Valestrand):                     ca. 14.00*
                                                                                            ca. 14.30*
                                                                                                          


Til Valestrand (om Hamre):                                                       14.25
                                                                                                  16.05


Til Fugledale:                                                                              14.15
                                                                                                   16.08

*Desse busstidene er ikkje heilt avklart enno. Skyss skal sjå på dette ein gong til.